Naročilo na Ipsum novičke

Za naročilo prejemanja naših brezplačnih novic, vpišite svoj e-naslov. Prejeli boste navodila za aktiviranje svoje naročnine.

REFERENCE

Izbrane reference delovne skupine

Okoljska poročila (OP) in Poročila o vplivih na okolje (PVO),s pridobljenim pozitivnim mnenjem MKO na okoljsko poročilo:

 1. OP za DPN za dograditev avtocestnega predora Karavanke, 2014
 2. OP za OPN občine Velika Polana, (sprejet OPN), 2014
 3. OP za OPN občine Hoče-Slivnica, 2014
 4. OP za OPN Mestne občine Kranj, 2014
 5. OP za OPN občine Grad, 2014
 6. OP za OPN občine Renče-Vogrsko, 2014
 7. OP za OPPN KS3 Debro-Rečica, Občina Laško, 2014
 8. OP za OPN za SD LN za ureditev reke Savinje na odseku Marija Gradec, vključno z ovinkom Udmat, Občina Laško, 2014
 9. OP za OPPN območja suhega vodnega zadrževalnika Tunjica, Občina Komenda, 2014
 10. OP za OPN Občine Vipava (sprejet OPN), 2014
 11. OP za OPN Občine Šentjur, 2013 (sprejet OPN)
 12. OP za OPN Občine Komenda, 2013 (sprejet OPN)
 13. OP za OPN Občine Grosuplje, 2013 (sprejet OPN)
 14. OP za OPN Občine Makole, 2013 (sprejet OPN)
 15. OP za OPN Občine Domžale, 2013
 16. OP za OPN Občine Ormož, 2013 (sprejet OPN)
 17. OP za OPPN Rečica KP2_1, Občina Laško, 2013
 18. OP za OPN Občine Žužemberk (Dodatek k OP), 2013
 19. OP za OPN občine Žalec, 2013
 20. PVO za kamnolom Gabrovec, Salonit Anhovo, 2012
 21. OP za OPN občine Semič 2012
 22. OP za OPN Občine Vipava, 2012
 23. OP za OPN Občine Ilirska Bistrica, 2012
 24. OP za OPN občine Dobrova-Polhov Gradec, 2012
 25. OP za OPPN Šmarje -staro pokopališče, Občina Grosuplje, 2012
 26. OP za OPN občine Črnomelj, 2011 (sprejet OPN)
 27. OP za OPN Občine Brda, 2011 (sprejet OPN)
 28. OP za OPN Občine Pivka, 2010 (sprejet OPN)
 29. OP za OPN Občine Postojna, 2010 (sprejet OPN)
 30. OP za OPN Občine Kobarid, 2009-2011
 31. OP za OPN Občine Metlika, 2008-2010
 32. OP za OPN Občine Cerklje na Gorenjskem, 2010
 33. OP za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine Šentjur – navezovalna cesta Dramlje – Šentjur in zadrževalnik visokih voda Voglajne, 2010
 34. OP za OPPN „U malnu“, Občina Brda, 2009-2010
 35. OP za OPPN za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici, Občina Borovnica, 2009
 36. OP za OPPN Postojnska jama, Turizem Kras d.d., 2009
 37. OP za OPPN L8 Poslovni kompleks Brnik, 2009
 38. OP za OLN za kamnoloma Rodež in Perunk, Salonit Anhovo d.d., 2008
 39. PVO za PPC na območju urejanja OLN VP 14/2, Občina Ig, 2008
 40. PVO za PPC 02/1 Ozka dela – II. faza (>90 ha), 2008-2009

Okoljska poročila (OP) v izdelavi:

 1. OP za OPN, Občine Slovenska Bistrica
 2. OP za OPN, Občine Štore
 3. OP za OPPN za turistično središče Sviščaki, Občina Ilirska Bistrice
 4. OP za OPPN Mašun, Občina Ilirska Bistrica
 5. OP za OPPN Debro-Rečica, Občina Laško
 6. OP za OPN občine Kranjska Gora

Več referenc

Program opremljanja stavbnih zemljišč

 1. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Cerklje na Gorenjskem, Občina Cerklje na Gorenjskem, 2015
 2. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Radovljica, Občina Radovljica, 2015
 3. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja C13-11S Loško pri Cerknici, Občina Cerknica, 2015
 4. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja z OPPN za del območja SL 04 SS v naselju Slivice, Občina Cerknica, 2015
 5. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN GJ 08 na Gornjem Jezeru, Občina Cerknica, 2015
 6. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja z OPPN za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici, Občina Cerknica, 2015
 7. Program opremljanja stavbnih zemljišč območja OPPN CT 5/1 Brodišče, Občina Trzin, 2014
 8. PProgram opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Cerknica, 2013
 9. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Makole, 2013
 10. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Ig, 2012-2013
 11. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Tomažek, Občina Šmartno ob Paki, 2012-2013
 12. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Čirče, Mestna občina Kranj, 2012-2013
 13. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Dobrna, 2012
 14. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN TNC3 Lesce, Občina Radovljica, 2011
 15. Program opremljanja stavbnih zemljišč za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo-Zapotok, Občina Ig 2010
 16. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja OPPN Za samostanom, Občina Nazarje, 2011
 17. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja PUP Ob letališcu: L1 – Poslovno logisticna cona Brnik,
  OPPN: L8 – Poslovni kompleks Brnik, LN: L4 – Ekonomsko poslovna cona Brnik, 2010
 18. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Cerknica, Občina Cerknica 2010
 19. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Za samostanom, Občina Nazarje, 2010
 20. PO za OPPN za območje L8 Poslovni kompleks Brnik, Občina Cerklje na Gorenjskem, 2009
 21. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN, za del območja B1S/15 Breg pri Borovnici, Občina Borovnica, 2009
 22. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Center Nazarje, Občina Nazarje, 2009
 23. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN C-34S Loško v Cerknici, Občina Cerknica, 2009
 24. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Postojnska jama, Turizem Kras, 2009
 25. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Nad avtocesto, Občina Polzela, 2009
 26. Program opremljanja zemljišč za gradnjo, Občina Dobrna, 2008
 27. Program opremljanja zemljišč za gradnjo, Občina Cerklje na Gorenjskem , 2007
 28. Program opremljanja zemljišč za gradnjo, Občina Polzela, 2007
 29. Program opremljanja zemljišč za gradnjo, Občina Ljubno, 2007
 30. Program opremljanja zemljišč za gradnjo, Občina Radovljica, 2007
 31. Program opremljanja zemljišč za gradnjo, za OLN Veltrag I in II, Občina Prebold, 2007
 32. Program opremljanja zemljišč za gradnjo, za OLN BS 9/1 Videm-Dol, morfološka enota 4A/1 Videm, Bizaar d.o.o., 2007
 33. Program opremljanja zemljišč za gradnjo, za OLN Kapucinsko predmestje I., Občina Škofja Loka, 2007
 34. Program opremljanja zemljišč za gradnjo, za OLN Kapucinsko predmestje II., Občina Škofja Loka, 2007

Več referenc

Gradbeni projekti

 1. PGD, PZI za kanalizacijo Selo, Občina Dobrova-Polhov Gradec, 2013-2015
 2. PGD, PZI za komunalno opremo GJI Bilje, Občina Miren-Kostanjevica, 2012, 2013
 3. IDZ za kanalizacijski sistem z MČN 1500PE Travnik, 2013
 4. PGD, PZI MČN Mali log, Občina Loški Potok, 2012-2013
 5. PID za Kapucinsko predmestje, Simgrad d.o.o., 2013
 6. PID za naselje Martinjak, Občina Cerknica, 2012
 7. PID za območje OPPN Nazarje Center, Občina Nazarje, 2012
 8. IDZ za območje Mašun, Občina Ilirska Bistrica, 2012
 9. PGD, PZI naselje Martinjak, Občina Cerknica, 2012-2013
 10. IDZ, PGD, PZI za komunalno opremo Poslovne cone L8, Občina Cerklje na Gorenjskem, 2008, 2009-2012
 11. Celostni načrt okoljskega monitoringa, med gradnjo, odsek Glavna cesta G2-104, Želodnik-Mengeš-Vodice, Luz d.d. 2007-2010
 12. Načrt ravnanja in uporabe rodovitnega dela prsti, odsek Glavna cesta G2-104, Želodnik-Mengeš-Vodice, Luz d.d. 2007-2010
 13. Načrt ekološke ureditve gradbišča, odsek Glavna cesta G2-104, Želodnik-Mengeš-Vodice, Luz d.d. 2007-2010
 14. IDZ, PGD, PZI, PID za komunalno opremo Poslovne cone Prihova, Občina Nazarje, 2008-2010
 15. IDZ, PGD, PZI za komunalno opremo Centra naselja Nazarje, Občina Nazarje, 2008-2010
 16. Projekti PGD, PZI za zapiranje odlagališča odpadkov za Podhom Gornji Grad, Komunala Gornji Grad, 2008.
 17. Tehnološki načrt, bioplinarna Gabrovka, Prerez d.o.o 2007

Več referenc

 

Strokovne podlage za Občinski prostorski načrt

 1. Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča za potrebe OPN Občine Kanal ob Soči
 2. Elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča za potrebe OPN Občine Radovljica
 3. Analiza območij kmetijskih zemljišč in možnosti širitve poselitve v okviru občinskega prostorskega načrta občine Prebold, Občina Prebold

Projekti komunalne infrastrukture

 1. Čistilna naprava 100 PE v Občini Loški Potok
 2. Čistilna naprava 90 PE v PPC Kostel
 3. Čistilna naprava s kanalizacijskim sistemom, Kuželj

Več referenc

Vloge za okoljevarstveno dovoljenje

 1. Načrti zbiranja odpadkov za lokacijo PE Ljubljana-Črnuče, Blok d.o.o., 2008-2013
 2. Načrt ravnanja z odpadno embalažo za lokacijo IOC Logatec, Blok d.o.o., 2010-2011
 3. Načrti ravnanja z OEEO za lokacijo IOC Logatec, Blok d.o.o., 2010-2013
 4. Načrti ravnanja z odpadki, plastika in kovine, IOC Logatec, Blok, d.o.o., 2009-2013
 5. Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki, JP Komunala Cerknica, d.o.o., 2009
 6. Načrt ravnanja z odpadki za RCERO Puconci (vključno z odlagališče nenevarnih odpadkov), Saubermacher Slovenija, 2008
 7. JP Snaga, Odlagališče Barje, 2006 (IPPC)
 8. Opekarna Tondach Boreci, 2006 (IPPC)
 9. Wienerberger Opekarna Ormož, 2006 (IPPC)
 10. Wienerberger Opekarna Pragersko, 2006 (IPPC)
 11. Saubermacher & Komunala M. Sobota, 2006 (IPPC)
 12. Komunala Gornji Grad, Odlagališče Podhom, 2006 (IPPC)
 13. Blisk, galvanika, 2006 (IPPC)

Investicijski programi

 1. DIIP in IP za MČN Mali log, Občina Loški Potok, 2012-2013
 2. DIIP in IP za ˝Gradnja šestoddelčnega vrtca˝, Občina Komenda, 2012
 3. PIZ za vodovod za štiri občine, Občina Slovenske Konjice, Občina Oplotnica, Občina Vitanje, Občina Zreče, Dk Protim d.o.o., 2012
 4. PIZ za projekt Odvajanje odpadnih voda v Mestni občini Kranj, Občini Šenčur in Občini Medvode ter gradnja komunalne čistilne naprave 8.500 PE v občini Medvode, 2009
 5. DIIP za projekt Odvajanje odpadnih voda v Mestni občini Kranj, Občini Šenčur in Občini Medvode ter gradnja komunalne čistilne naprave 8.500 PE v občini Medvode, 2008
 6. Investicijski program (IP) za projekt Kanalizacija in čistilna naprava Deskle 1.700 PE, Občina Kanal ob Soči, 2007
 7. DIIP za projekt SČN 1.500 PE in ločenega kanalizacijskega sistema naselja Dolnje Brezovo, 2007
Zadnji vpisi


Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.