Naročilo na Ipsum novičke

Za naročilo prejemanja naših brezplačnih novic, vpišite svoj e-naslov. Prejeli boste navodila za aktiviranje svoje naročnine.

REFERENCE

Izbrane reference delovne skupine

Okoljska poročila (OP) in Poročila o vplivih na okolje (PVO):

 1. OP za OPN Mestne občine Koper, v postopku (pridobljeno mnenje o ustreznosti)
 2. Okoljsko poročilo za OPN, Občina Piran, 2020 (v postopku, pridobljeno mnenje o ustreznosti)
 3. Okoljsko poročilo za OPN, Občina Cerkno, 2020 – 2021
 4. Okoljsko poročilo za OPPN PPC HR 6/1 Hrastje, 2020-2021
 5. Okoljsko poročilo za OPPN KR 01 Kranj Labore, 2020-2021
 6. Okoljsko poročilo za OPPN širitev kmetije Brumec, 2020-2021
 7. Okoljsko poročilo za OPPN širitev kmetije Černivec, 2020-2021
 8. Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve IPN Občine Šentjur – št.1 za sanacijo kamnoloma Hrastje, 2019
 9. Okoljsko poročilo za Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2016-2021, MOP, 2016-2017
 10. Okoljsko poročilo za druge spremembe in dopolnitve OPN občine Majšperk
 11. OP za DPN za dograditev avtocestnega predora Karavanke, 2014
 12. OP za OPN občine Hoče-Slivnica, 2014
 13. OP za OPN Mestne občine Kranj, 201
 14. OP za OPN občine Grad, 2014
 15. OP za OPN občine Renče-Vogrsko, 2014
 16. OP za OPPN KS3 Debro-Rečica, Občina Laško, 2014

Več referenc

Program opremljanja stavbnih zemljišč

 1. Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za za območje občine, Občina Dobrna, 2022
 2. Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Cerklje na Gorenjskem, Občina Cerklje na Gorenjskem, 2022
 3. Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Cerknica, 2021
 4. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine, Občina Prebold, 2021
 5.  Program opremljanja stavbnih zemljišč za novo komunalno opremo za območje OPPN ŽI2 – uskladitev, Občina Žirovnica, 2021
 6.  Program opremljanja stavbnih zemljišč za novo komunalno opremo za območje OPPN SE 3 – uskladitev, Občina Žirovnica, 2021
 7.  Program opremljanja stavbnih zemljišč za novo komunalno opremo za območje OPPN Partizan, Občina Jesenice 2020-2021
 8.  Program opremljanja stavbnih zemljišč za novo komunalno opremo območje OPPN LE06 – TNC 1 in 2 Lesce, Občina Radovljica, 2019
 9.  Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OLN CČN severni del, Občina Radovljica, 2019
 10. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Cerklje na Gorenjskem, Občina Cerklje na Gorenjskem, 2015
 11. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Radovljica, Občina Radovljica, 2015
 12. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja C13-11S Loško pri Cerknici, Občina Cerknica, 2015
 13. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja z OPPN za del območja SL 04 SS v naselju Slivice, Občina Cerknica, 2015
 14. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN GJ 08 na Gornjem Jezeru, Občina Cerknica, 2015
 15. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja z OPPN za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici, Občina Cerknica, 2015
 16. Program opremljanja stavbnih zemljišč območja OPPN CT 5/1 Brodišče, Občina Trzin, 2014
 17. PProgram opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Cerknica, 2013
 18. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Makole, 2013
 19. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Ig, 2012-2013
 20. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Tomažek, Občina Šmartno ob Paki, 2012-2013
 21. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Čirče, Mestna občina Kranj, 2012-2013
 22. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Dobrna, 2012
 23. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN TNC3 Lesce, Občina Radovljica, 2011
 24. Program opremljanja stavbnih zemljišč za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo-Zapotok, Občina Ig 2010
 25. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja OPPN Za samostanom, Občina Nazarje, 2011
 26. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območja PUP Ob letališcu: L1 – Poslovno logisticna cona Brnik,
  OPPN: L8 – Poslovni kompleks Brnik, LN: L4 – Ekonomsko poslovna cona Brnik, 2010

Več referenc

Gradbeni projekti

 1. DGD, PZI novelacija, za komunalno opremo GJI Bilje, Občina Miren-Kostanjevica (v izdelavi)
 2. IDZ, DGD, PZI za meteorno kanalizacijo s ponikalnico Hrib v Občini Loški Potok, Občina Loški Potok, 2020 (pridobljeno gradbeno dovoljenje)
 3.  IZP, DGD, PZI za dograditev vodovoda na območju poslovnih con Brnik (EUP OPN LT1 in LT4), Fraport Slovenija d.o.o., 2019
 4.  IZP, DGD, PZI, PID za Cesta z gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) na LT1/31 del s priključkom, (izdano gradbeno dovoljenje), 2019
 5.  IDZ, DGD, PZI za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) – cesta z GJI za delu območja OPN EUP LT1/31 s priključno cesto, Invest4see RE BETA d.o.o. 2018 (izvedba končana)
 6. IDZ, PGD, PZI, PID, Načrt gradbenih konstrukcij – zunanja ureditev Logističnega centra (LC) Brnik (Kuehne&Nagel ter Novartis), Helitech d.o.o., 2017 in 2018 (izvedba končana)
 7.  IDZ, PGD, PZI, PID za gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) – cesta z GJI za del območja OPN EUP LT4/7 in del območja OPN EUP LT1/31, kot navezovalno cesto za Logistični center Brnik, Invest4see RE ALFA d.o.o. 2017, 2018 (izvedba končana)
 8. PGD, PZI za kanalizacijo Selo, Občina Dobrova-Polhov Gradec, 2013-2015
 9. PGD, PZI za komunalno opremo GJI Bilje, Občina Miren-Kostanjevica, 2012, 2013
 10. IDZ za kanalizacijski sistem z MČN 1500PE Travnik, 2013
 11. PGD, PZI MČN Mali log, Občina Loški Potok, 2012-2013
 12. PID za Kapucinsko predmestje, Simgrad d.o.o., 2013
 13. PID za naselje Martinjak, Občina Cerknica, 2012
 14. PID za območje OPPN Nazarje Center, Občina Nazarje, 2012
 15. IDZ za območje Mašun, Občina Ilirska Bistrica, 2012
 16. PGD, PZI naselje Martinjak, Občina Cerknica, 2012-2013
 17. IDZ, PGD, PZI za komunalno opremo Poslovne cone L8, Občina Cerklje na Gorenjskem, 2008, 2009-2012
 18. Celostni načrt okoljskega monitoringa, med gradnjo, odsek Glavna cesta G2-104, Želodnik-Mengeš-Vodice, Luz d.d. 2007-2010
 19. Načrt ravnanja in uporabe rodovitnega dela prsti, odsek Glavna cesta G2-104, Želodnik-Mengeš-Vodice, Luz d.d. 2007-2010
 20. Načrt ekološke ureditve gradbišča, odsek Glavna cesta G2-104, Želodnik-Mengeš-Vodice, Luz d.d. 2007-2010
 21. IDZ, PGD, PZI, PID za komunalno opremo Poslovne cone Prihova, Občina Nazarje, 2008-2010
 22. IDZ, PGD, PZI za komunalno opremo Centra naselja Nazarje, Občina Nazarje, 2008-2010
 23. Projekti PGD, PZI za zapiranje odlagališča odpadkov za Podhom Gornji Grad, Komunala Gornji Grad, 2008.
 24. Tehnološki načrt, bioplinarna Gabrovka, Prerez d.o.o 2007

Več referenc

Projekti komunalne infrastrukture

 1. Čistilna naprava 100 PE v Občini Loški Potok
 2. Čistilna naprava 90 PE v PPC Kostel
 3. Čistilna naprava s kanalizacijskim sistemom, Kuželj

Več referenc

Vloge za okoljevarstveno dovoljenje

 1. Načrti zbiranja odpadkov za lokacijo PE Ljubljana-Črnuče, Blok d.o.o., 2008-2013
 2. Načrt ravnanja z odpadno embalažo za lokacijo IOC Logatec, Blok d.o.o., 2010-2011
 3. Načrti ravnanja z OEEO za lokacijo IOC Logatec, Blok d.o.o., 2010-2013
 4. Načrti ravnanja z odpadki, plastika in kovine, IOC Logatec, Blok, d.o.o., 2009-2013
 5. Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki, JP Komunala Cerknica, d.o.o., 2009
 6. Načrt ravnanja z odpadki za RCERO Puconci (vključno z odlagališče nenevarnih odpadkov), Saubermacher Slovenija, 2008
 7. JP Snaga, Odlagališče Barje, 2006 (IPPC)
 8. Opekarna Tondach Boreci, 2006 (IPPC)
 9. Wienerberger Opekarna Ormož, 2006 (IPPC)
 10. Wienerberger Opekarna Pragersko, 2006 (IPPC)
 11. Saubermacher & Komunala M. Sobota, 2006 (IPPC)
 12. Komunala Gornji Grad, Odlagališče Podhom, 2006 (IPPC)
 13. Blisk, galvanika, 2006 (IPPC)

Investicijski programi

 1. DIIP in IP za MČN Mali log, Občina Loški Potok, 2012-2013
 2. DIIP in IP za ˝Gradnja šestoddelčnega vrtca˝, Občina Komenda, 2012
 3. PIZ za vodovod za štiri občine, Občina Slovenske Konjice, Občina Oplotnica, Občina Vitanje, Občina Zreče, Dk Protim d.o.o., 2012
 4. PIZ za projekt Odvajanje odpadnih voda v Mestni občini Kranj, Občini Šenčur in Občini Medvode ter gradnja komunalne čistilne naprave 8.500 PE v občini Medvode, 2009
 5. DIIP za projekt Odvajanje odpadnih voda v Mestni občini Kranj, Občini Šenčur in Občini Medvode ter gradnja komunalne čistilne naprave 8.500 PE v občini Medvode, 2008
 6. Investicijski program (IP) za projekt Kanalizacija in čistilna naprava Deskle 1.700 PE, Občina Kanal ob Soči, 2007
 7. DIIP za projekt SČN 1.500 PE in ločenega kanalizacijskega sistema naselja Dolnje Brezovo, 2007
Zadnji vpisi


Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.